Meer dan de basis

Zoals te zien op de foto's (voor meer, zie school in beeld), bieden wij onze leerlingen een breed aanbod. Ons taal- en rekenonderwijs is goed op orde, al werken we altijd aan verbetering. Dit doen wij onder andere door scholing te blijven volgen en kennis te delen. Onze eindtoetsresultaten zijn goed. Benieuwd? De resultaten zijn te bekijken op de website van Scholen op de Kaart

De basisvakken (rekenen en taal) geven wij klassikaal met differentiatie. Dit betekent dat wij leerlingen zoveel mogelijk in een groep lesgeven,  rekeninghoudend met niveau- en tempoverschillen. Ook bij de basisvakken geven wij actief onderwijs. Leerlingen worden door middel van werkvormen uitgedaagd om mee te doen, al beginnend bij de instructie door prikkelende vragen te stellen.

Waar nodig passen wij ons onderwijs verder aan bij de behoeftes van individuele leerlingen. Zo kan het zijn dat een leerling bij een instructie aansluit van een andere groep in hetzelfde klaslokaal (wij werken met bouwen, zo bestaat de onderbouw uit groep 1-3) of aansluit in een andere klas. Meer informatie is te vinden op de pagina over passend onderwijs.

Wij plannen onze basisvakken waar mogelijk voor 11.30 uur, zodat wij de rest van de dag kunnen gebruiken voor thematiserend onderwijs.

+ meer

We willen onze leerlingen meer meegeven dan alleen goede reken- en taalvaardigheden. Wekelijks besteden we aandacht aan samenzijn, groen, creativiteit en sport. Dit doen wij om leerlingen zoveel mogelijk in aanraking te laten komen met verschillende soorten activiteiten zodat zij verborgen talenten kunnen ontdekken. 

Samenzijn

In Denemarken noemen ze het Hygge en is het een verplicht vak, wij leren het onze kinderen op een eigen manier. Maar wat is Hygge? Net als het Nederlandse woord 'gezellig' laat het zich lastig vertalen, onze beste poging is Samenzijn.

Onze leerlingen werken geregeld bouwdoorbrekend samen aan opdrachten of vaardigheden. Door deze aanpak voelen leerlingen zich verbonden én verantwoordelijk voor elkaar. Zo is het niet ongebruikelijk om te zien dat een leerling uit groep 2 een nieuwe leerling in groep 1 laat zien waar de wc is, omdat de oudere leerling herkent dat de ander moet plassen.

Alle leerlingen zijn gekoppeld aan een andere leerling, met dit schoolmaatje werken ze samen. Ook hebben alle leerlingen een leesmaatje waar ze een periode minstens tweemaal per week mee lezen. Dankzij deze vormen van maatjeswerken doorbreken we klassen en bouwen en leren álle kinderen elkaar kennen. Bezeert een leerling zich? Bij ons stopt het spel en wordt er gekeken of het goed gaat voor het spel wordt hervat.

Door onze aanpak van leerlingen actief met elkaar in contact te brengen, leren kinderen goed zijn in het hebben van empathie. De kern van empathie is je leren verplaatsen in anderen. Het draait om de ideeën, beweegredenen en motieven van anderen in overweging leren nemen.

Groen

Rondom de school zie je direct wat er met groen wordt bedoeld: we hebben moestuinen, kippen én een egel. Ook hebben wij een buitenlokaal met zitjes van stukken boomstam.

Wekelijks komt onze natuurjuf Loë om in de verschillende bouwen les te geven over het werken in een moestuin, bodemleven, insecten, vogels en natuurlijk veel meer! Bij deze lessen hoort vaak een praktijkdeel waarbij leerlingen buiten écht met hun handen aan de slag gaan. Werken in de buitenlucht werkt bewezen stressverlagend en verhoogt het geluksgevoel. Jaarlijks organiseren we een foodfestival waarbij onze leerlingen leren koken, organiseren en waarbij we zoveel mogelijk producten uit eigen moestuin gebruiken.   

Onze groene lessen brengen meer dan alleen kennis over de natuur. Het leert leerlingen ook verantwoordelijkheid, zorg voor omgeving en/of eigenaarschap door het zaaien, wieden, snoeien, maaien en oogsten.

Creatief

In de groepen 1 tot en met 4 wordt ruim aandacht besteed aan creatieve ontwikkeling. In deze groepen is het vooral gericht op het spelenderwijs ontdekken van de mogelijkheden van materialen en werkvormen. Deze vormende jaren zijn ontzettend belangrijk! Tekenen en schilderen zijn erg goed voor de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek, bevorderen van sociale interactie en natuurlijk... plezier!

Creativiteit kent vele uitingsvormen en in de bovenbouw laten wij onze leerlingen met zoveel mogelijk vormen in aanraking komen. Van theaterlessen tot vilten en van aquarellen tot glaskunst, leerlingen komen er mee in aanraking tijdens hun tijd op de Kromme Akkers. Wekelijks hebben de groepen 5 tot en met 8 een creatief circuit van 13.00 tot 14.30 uur. Net als bij sport en natuur maken we ook hier gebruik van mensen met meer expertise. Zo hebben we een aquarelkunstenaar in het dorp die fantastische lessen geeft en mogen de leerlingen van groep 8 glaskunst maken bij een glaskunstenaar in het dorp. Ook ouders leveren een bijdrage als zij dit willen. Creatieve ideeën? Klop vooral aan bij de groepsleerkracht!

Sport

De gymlessen op dinsdag worden gegeven door een vakleerkracht, meester Ruben. Hij mag, in tegenstelling tot 'gewone' leerkrachten, gebruik maken van toestellen zoals ringen en kasten. Ook heeft hij veel verstand van de leerlijn bewegen en kan hij leerlingen ondersteunen bij het ontwikkelen van motorische vaardigheden. Maar sporten en bewegen levert meer op! Denk aan het leren kennen van grenzen van je eigen kunnen en omgaan met winnen en verliezen. Vanaf de start van groep 3 sluiten de leerlingen aan bij de gymles van de vakleerkracht. Na de kerstvakantie gaan leerlingen uit groep 3 twee keer per week mee met de middenbouw naar de 'grote gymzaal'.  Zo kan de leerkracht van de onderbouw bewegingsonderwijs geven aan de groepen 1/2 in het speellokaal.

Voor de gymlessen op donderdag werken wij zoveel mogelijk samen met diverse sportclubs. Onze leerlingen krijgen onder andere dans-, tennis-, basketbal- en rugbylessen. Door trainers van clubs in te schakelen, halen we een schat aan kennis en ervaring binnen. De clubs geven in de meeste gevallen een lessenreeks van meerdere weken.

Eigenaarschap

We stimuleren onze leerlingen om zich bewust te zijn van hun eigen ontwikkeling. Dit doen wij onder andere door de driehoeksgesprekken. In plaats van bij gespreksmomenten met ouder over de leerlingen te praten, praten wij tijdens de gespreksmomenten mét leerlingen in bijzijn van ouders. Natuurlijk zit hier een ontwikkeling in en verwachten wij een andere bijdrage van leerlingen in de onderbouw dan van leerlingen in de bovenbouw. 

We stimuleren ook eigenaarschap met onze Kromme Winkel. Hierin verkopen leerlingen producten uit de moestuin, eieren van de kippen, stekjes en producten uit onze 3D-printer. Met de opbrengsten schaffen wij weer nieuwe zaden en kippenvoer aan.

Ook voeren de midden- en bovenbouw geregeld klassenvergaderingen en hebben wij een leerlingenraad. 

Tweemaal per week lezen onze leerlingen met een leesmaatje

De onderbouw sport met de parachute

Werken in de moestuin

Jong en oud spelen en leren samen