Kanjertraining

Al jaren is de Kromme Akkers een ‘Kanjerschool’. Alle groepen van onze school krijgen de Kanjertraining. Deze is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren op een goede manier met zichzelf en met de ander om te gaan. De Kanjermethode werkt aan de hand van vier typetjes, die door middel van gekleurde petten zichtbaar worden gemaakt. Bij elk typetje hoort een bepaald soort gedrag.

We starten het schooljaar altijd met de ‘Gouden weken’. In deze drie weken maken we (opnieuw) kennis met elkaar. Ook bespreken we de omgangsregels en maken we afspraken over pesten. Het Kanjeren stopt niet binnen de grenzen van het klaslokaal. Ook in de rest van de school, op het schoolplein en daarbuiten speelt Kanjeren een grote rol. Kanjeren is ook niet slechts een les op het lesrooster, maar een manier van omgaan met elkaar. 

In geen geval accepteren wij pestgedrag en wij treden daar tegen op! 

Het kan zijn dat kinderen thuis meer vertellen dan op school. Als wij signalen van ongewenst gedrag missen, is het eerste aanspreekpunt de leerkracht. Ook hebben we een vertrouwenspersoon en anti-pestcoördinator; juf Hellen. Zij is bereikbaar op h.meerstra@goudonderwijs.nl.