Passend onderwijs

Alle leerlingen tot hun recht laten komen staat bij ons op de eerste plek. Een goede leerlingenzorg is voor ons een zaak van het gehele team. We houden daarom regelmatig leerlingenbesprekingen met het hele team en maken gebruik van elkaars expertise. Door deze manier van werken zijn we problemen vaak voor (we werken preventief) en houden we leerlingen binnenboord.
Passend aanbod 

Bij de Kromme Akkers bieden we, waar nodig en binnen onze mogelijkheden, een passend aanbod. Lukt het even niet om mee te komen met de lesstof of heb je extra uitdaging nodig, dan bekijken we wat er nodig is om verder te groeien. Daarvoor maken we indien mogelijk gebruik van de onderwijsassistent of externe partijen. Tot zover lukt het dankzij ons bevlogen team om alle leerlingen binnenboord te houden, iets waar wij erg trots op zijn.

Daarnaast maken we het aanbod voor kinderen die méér aankunnen passend door onderdelen uit het reguliere onderwijs over te slaan. Door reguliere lesstof te vervangen door aanbod op niveau, krijgen ook begaafde leerlingen de kans om te 'leren leren'. Voor deze groep leerlingen is contact met andere leerlingen met hetzelfde niveau belangrijk. Goud Onderwijs, de stichting waar de Kromme Akkers onder valt, heeft voor deze leerlingen een plusklas. 

Intern Begeleider (IB-er) 

De intern begeleider (IB-er) is verantwoordelijk voor de meer intensieve en specialistische leerlingenzorg. Zij bewaakt de begeleidingsafspraken, heeft overleg met instanties, beheert de leerlingendossiers en ondersteunt het team bij complexe vraagstukken. 

De IB-er heeft kennis en expertise om (nog beter) te achterhalen wat een leerling nodig heeft om de volgende ontwikkelsprong te maken. Hierbij gebruikt zij verschillende instrumenten, zoals observaties en speciale toetsen. 

Zorg in breder verband 

Als we merken dat het team en de IB-er samen niet voldoende kennis hebben om een vraagstuk te beantwoorden, kloppen we aan bij het bovenschoolse ondersteuningsteam (BOT) van Goud Onderwijs. Zij kunnen putten uit eigen expertise en kunnen ook aankloppen bij het samenwerkingsverband. Indien nodig kan het BOT extra middelen toewijzen aan de school zodat de school de juiste ondersteuning kan bieden.